Financieel

Overboeking

Je kunt financiële steun geven door eenmalige / maandelijkse bijdragen ten behoeve van het CRS werk algemeen, of aan een van de Support Programs.
Giften kun je overmaken naar IBAN NL41 INGB 00059 86 122 ten name van Christian Roma Support, onder vermelding van de bestemming / het projectnummer. Of klik hier om je gift meteen over te maken.

Je kunt CRS ook machtigen om maandelijks een bedrag te incasseren. Het SEPA-machtigingsformulier kun je downloaden, uitprinten en ondertekend aan ons opsturen. Een incasso kan altijd binnen 8 weken worden teruggedraaid. Ons incassant-ID is: NL15ZZZ531630950000.

Periodieke giften

Wanneer je tenminste vijf jaar achtereen een vast bedrag aan CRS doneert, dan zijn deze giften volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag voor de aftrek van periodieke giften. Er is alleen een overeenkomst nodig. De Belastingdienst heeft hiervoor een formulier opgesteld, dat je hier kunt downloaden. Als je twee exemplaren ingevuld en ondertekend aan ons opstuurt, ontvang je een getekend exemplaar van ons retour.
Het periodieke bedrag kan per incasso worden voldaan. Download hiervoor het formulier Betalingsvolmacht en stuur het ingevuld en ondertekend aan ons op. Wij zullen dan zorgdragen voor de incasso-betaling, waar je ook een bevestiging van ontvangt.

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Christian Roma Support (CRS) als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt (ANBI Verklaring CRS). Zie voor informatie de website van de Belastingdienst.
De ANBI status houdt in dat:
  • er geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd is over schenkingen aan CRS;
  • je giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen);
  • donaties van zakelijke sponsoren aan CRS (onder voorwaarden) aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting.

CBF

Christian Roma Support werkt volgens de richtlijnen van het CBF, maar heeft vanwege de hoge kosten dit keurmerk niet aangevraagd.

Jouw nalatenschap kan voor Romakinderen in Oost-Europa een nieuw leven betekenen!

Nalatenschap

Je kunt arme Romakinderen en hun families in de toekomst begunstigen door (een deel van) je nalatenschap te bestemmen voor Christian Roma Support. Dit moet dan worden opgenomen in een testament dat bij de notaris is opgemaakt.

Door een erfstelling kun je in je testament Christian Roma Support benoemen als (mede)erfgenaam, waarbij je kunt aangeven welk percentage van je nalatenschap je wilt toekennen.

Met een legaat kun je een specifiek bedrag toekennen aan Christian Roma Support. Wij zijn dan later niet meer betrokken bij de verdere afwikkeling van je nalatenschap.

Als ANBI instelling zijn wij geen successierecht verschuldigd over ontvangsten uit nalatenschappen.

NB: Volgens onze statuten kunnen wij een erfenis alleen accepteren indien er een positief saldo is.

Voor een adviesgesprek of meer informatie kun je contact met ons opnemen.